Stokes Point, King Island (KI024R)

 


Related Items